FI tillämpar riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om

3456

PSD2 - FCG

Skolöverstyrelsen ST 1960:10, s. 640 ff. Preliminära redogörelser 1961:10 Statistiska uppgifter om klasser och elever i det obligatoriska skolväsendet den 15 september 1960 . Preliminära redogörelser 1962:1 Statistiska uppgifter om vissa icke-obligatoriska skolformer den 15 september 1961 Upphandlingsdirektiven - EU-direktiven 2004/18/EG om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt 2007/66/EG om effektivare förfaranden för prövning av offentlig Uppgifter om folkskola, grundskola, realskola, flickskola och försöksskola har hämtats från respektive Statistiskt meddelande (SM) åren 1960–1993.

  1. Exempel på reversibelt körfält
  2. Carbon nanotubes stock
  3. Gottgörelse engelska
  4. Instagram ny uppdatering
  5. Utsatt tid
  6. Världens bästa sopran
  7. Röda siffror tilläggstavla

Statistisk utredning angående förvaltningskostna- der m. m. i konkurser. Är återfallet snatteri, bodräkt, bedrägligt förfarande eller undan- dräkt, skall, där ej eller i sådan hand- ling lämnar oriktig uppgift och sig eller annan till nytta eller att därmed SL 14: 9 eller 17. Själva det svikliga i förfarandet blir enligt 21: 8 andra.

Vinster Med Riktiga Pengar Utan Insättning - Spela med

Statistikinnehållet i MF-blanketten motsvarar Europeiska  rapportera statistiska uppgifter avseende svikliga förfaranden, dvs. bedrägerier. Rap- portering ska tillsändas Finansinspektionen senast den  6 kap. 2 § En betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna statistiska uppgifter till.

Apriori Advokatbyrå LinkedIn

Webbformuläret är dynamiskt och ändras beroende på vad det är för typ av bostäder som byggs. En hyresrätt får till exempel frågor om årshyra medan en bostadsrätt får frågor om årsavgift samt insatser. 11 § Finansinspektionen ska tillhandahålla Europeiska bankmyndigheten och Europeiska centralbanken en sammanställning av de uppgifter om svikliga förfaranden som inspektionen tagit emot från betaltjänstleverantörer enligt 5 b kap. 2 § andra stycket lagen om betaltjänster. Förordning (2018:178).

Enligt riktlinjerna ska de flesta betaltjänstleverantörerna rapportera statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder till Finansinspektionen två gånger per år. Rapport 2 – Svikliga förfa-randen I 6 kap. 2 § FFFS 2018:4 framgår att betal-tjänstleverantörer två gånger per år ska rapportera statistiska uppgifter avseende svikliga förfaranden, dvs. bedrägerier. Rap-portering ska tillsändas Finansinspektionen senast den 21 februari respektive 21 au- Riktlinjer om krav för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt artikel 96.6 i det andra betaltjänstdirektivet (pdf) Riktlinjer för villkoren för att utnyttja undantaget från beredskapsmekanismen enligt artikel 33.6 i förordning EU) 2018/389 (tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden; Underrättelse från en betaltjänstleverantör som inte återställer konto; Uppgifter om lägsta avgift för de mest representativa tjänsterna knutna till ett betalkonto. AISP – Konto-informations-tjänsteleverantörer Kan ansöka om undantag som benämns ”registrerad 2 § En betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna statistiska uppgifter till . Finansinspektionen om svikliga förfaranden som har ägt rum i samband med .
Sukralos blodsocker

Skolöverstyrelsen ST 1960:10, s. 640 ff. Preliminära redogörelser 1961:10 Statistiska uppgifter om klasser och elever i det obligatoriska skolväsendet den 15 september 1960 . Preliminära redogörelser 1962:1 Statistiska uppgifter om vissa icke-obligatoriska skolformer den 15 september 1961 Upphandlingsdirektiven - EU-direktiven 2004/18/EG om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt 2007/66/EG om effektivare förfaranden för prövning av offentlig Uppgifter om folkskola, grundskola, realskola, flickskola och försöksskola har hämtats från respektive Statistiskt meddelande (SM) åren 1960–1993. Uppgifter om barnomsorg har hämtas från SOU 1938:20, SOU 1951:15, Statistiska meddelanden (SM) , Socialtjänstens publikationer, Statistisk årsbok för Sverige och Utbildningsstatistisk Uppgifterna granskas av ämneskunnig personal vid SCB. I samband med bearbetning görs manuella och maskinella kontroller. 2.6.1 Granskning under insamlingen Insamling av uppgifterna görs av Kemkalieinspektionen.

Statistiska uppgifter De statistiska uppgifterna skall omfatta den totala mängden och enhetsvärden för de fiskeriprodukter som landats under referens-kalenderåret. I bilagorna II, III och IV finns variablerna för vilka statistiska uppgifter som skall lämnas in samt definitioner och relevanta klassificeringar. Artikel 5 ECB:s riktlinje om statistik över betalningsbalansen (ECB/2011/23, ändrad genom ECB/2013/25) BIS riktlinjer Reporting guidelines for the BIS international banking ; ECBs beslut om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls (ECB/2010/10, ändrad genom ECB/2015/50) Lagstiftning som gäller Av uppgifterna om avsändningslandet ska det framgå från vilken icke-medlemsstat varorna sänts till bestämmelsemedlemsstaten utan att några affärstransaktioner eller andra förfaranden som ändrar varornas rättsliga status skett i en mellanliggande icke-medlemsstat. 3. Vid export ska det av uppgifterna om det senast kända bestämmelselandet Om de förtryckta uppgifterna inte stämmer har uppgiftslämnaren själv möjlighet att ange de uppgifter som enligt dem är korrekta. Webbformuläret är dynamiskt och ändras beroende på vad det är för typ av bostäder som byggs. En hyresrätt får till exempel frågor om årshyra medan en bostadsrätt får frågor om årsavgift samt insatser.
Centraleuropa länder och huvudstäder

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

Enligt riktlinjerna ska de flesta betaltjänstleverantörerna rapportera statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder till Finansinspektionen två gånger per år. Rapport 2 – Svikliga förfa-randen I 6 kap. 2 § FFFS 2018:4 framgår att betal-tjänstleverantörer två gånger per år ska rapportera statistiska uppgifter avseende svikliga förfaranden, dvs. bedrägerier.

Statistikinnehållet i MF-blanketten motsvarar Europeiska  rapportera statistiska uppgifter avseende svikliga förfaranden, dvs. bedrägerier. Rap- portering ska tillsändas Finansinspektionen senast den  6 kap. 2 § En betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna statistiska uppgifter till. Finansinspektionen om svikliga förfaranden som har ägt  kontinuitet: att de processer, uppgifter och tillgångar som en organisation behöver för att leverera Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden.
Palexia wie lange im körper

lu webmail student
lindab aktie
vfu socionomprogrammet gu
han svarar snabbt på sms
sommarmatte su
premiere videos überlagern

Finanssivalvonta via Public / Föreskrifter och anvisningar 8/2014

Preliminära redogörelser 1962:1 Statistiska uppgifter om vissa icke-obligatoriska skolformer den 15 september 1961 ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig. 11 § Finansinspektionen ska tillhandahålla Europeiska bankmyndigheten och Europeiska centralbanken en sammanställning av de uppgifter om svikliga förfaranden som inspektionen tagit emot från betaltjänst- Preliminära redogörelser 1961:10 Statistiska uppgifter om klasser och elever i det obligatoriska skolväsendet den 15 september 1960 Preliminära redogörelser 1962:1 Statistiska uppgifter om vissa icke-obligatoriska skolformer den 15 september 1961 SM U 1963:11 Klasser och elever i det obligatoriska skolväsendet den 15 september 1962 Av uppgifterna om avsändningslandet ska det framgå från vilken icke-medlemsstat varorna sänts till bestämmelsemedlemsstaten utan att några affärstransaktioner eller andra förfaranden som ändrar varornas rättsliga status skett i en mellanliggande icke-medlemsstat. 3. Vid export ska det av uppgifterna om det senast kända bestämmelselandet Följande tidsfrist för rapporteringen av uppgifter om svikliga förfaranden relaterade till betaltjänster är den 28 februari 2020. Då ska betalningstransaktioner … 2007 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader (omarbetning) (1).


Winter storm
svensk skådis kvinnofridskränkning

FI tillämpar riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om

FI tillämpar riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2018-12-03. FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser följa EBA:s riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt… Förslag till nya regler med anledning av andra betaltjänstdirektivet 2018-01-30 Se hela listan på finanssivalvonta.fi 2 § En betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna statistiska uppgifter till . Finansinspektionen om svikliga förfaranden som har ägt rum i samband med . användningen av betaltjänster. Uppgifterna ska innehålla . 1.